a-114.jpg
a-114.jpg
a-10.jpg
a-10.jpg
a-100.jpg
a-100.jpg
a-101.jpg
a-101.jpg
a-11.jpg
a-11.jpg
a-120.jpg
a-120.jpg
a-126.jpg
a-126.jpg
a-123.jpg
a-123.jpg
a-124.jpg
a-124.jpg
a-125.jpg
a-125.jpg
a-138.jpg
a-138.jpg
a-139.jpg
a-139.jpg
a-134.jpg
a-134.jpg
a-132.jpg
a-132.jpg
a-129.jpg
a-129.jpg
a-128.jpg
a-128.jpg
a-150.jpg
a-150.jpg
a-165.jpg
a-165.jpg
a-163.jpg
a-163.jpg
a-149.jpg
a-149.jpg
a-146.jpg
a-146.jpg
a-162.jpg
a-162.jpg
a-160.jpg
a-160.jpg
a-16.jpg
a-16.jpg
a-142.jpg
a-142.jpg
a-141.jpg
a-141.jpg
a-156.jpg
a-156.jpg
a-153.jpg
a-153.jpg
a-140.jpg
a-140.jpg
a-14.jpg
a-14.jpg
a-151.jpg
a-151.jpg
a-188.jpg
a-188.jpg
a-168.jpg
a-168.jpg
a-209.jpg
a-209.jpg
a-227.jpg
a-227.jpg
a-283.jpg
a-283.jpg
a-294.jpg
a-294.jpg
a-304.jpg
a-304.jpg
a-333.jpg
a-333.jpg
previous arrow
next arrow
a-114.jpg
a-10.jpg
a-100.jpg
a-101.jpg
a-11.jpg
a-120.jpg
a-126.jpg
a-123.jpg
a-124.jpg
a-125.jpg
a-138.jpg
a-139.jpg
a-134.jpg
a-132.jpg
a-129.jpg
a-128.jpg
a-150.jpg
a-165.jpg
a-163.jpg
a-149.jpg
a-146.jpg
a-162.jpg
a-160.jpg
a-16.jpg
a-142.jpg
a-141.jpg
a-156.jpg
a-153.jpg
a-140.jpg
a-14.jpg
a-151.jpg
a-188.jpg
a-168.jpg
a-209.jpg
a-227.jpg
a-283.jpg
a-294.jpg
a-304.jpg
a-333.jpg
previous arrow
next arrow

การสัมมนาทางวิชาการสมาคมช่างสำรวจ

ในส่วนภูมิภาคครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

วันเสาร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗

ณ โรงแรมริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

---------------------------------------------

DSCN2016.JPG
DSCN2016.JPG
W:4608px H:3456px S:3.1 MB
DSCN1884.JPG
DSCN1884.JPG
W:4608px H:3456px S:2.99 MB
DSCN1999.JPG
DSCN1999.JPG
W:4608px H:3456px S:2.94 MB
DSCN1974.JPG
DSCN1974.JPG
W:4608px H:3456px S:3.02 MB
DSCN1896.JPG
DSCN1896.JPG
W:4608px H:3456px S:3.13 MB
DSCN2025.JPG
DSCN2025.JPG
W:4608px H:3456px S:2.95 MB
DSCN1869.JPG
DSCN1869.JPG
W:4608px H:3456px S:3.02 MB
DSCN1785.JPG
DSCN1785.JPG
W:4608px H:3456px S:3.03 MB
P1150428.JPG
P1150428.JPG
W:2048px H:1536px S:1.41 MB
DSCN2005.JPG
DSCN2005.JPG
W:4608px H:3456px S:2.95 MB