a-114.jpg
a-114.jpg
a-10.jpg
a-10.jpg
a-100.jpg
a-100.jpg
a-101.jpg
a-101.jpg
a-11.jpg
a-11.jpg
a-120.jpg
a-120.jpg
a-126.jpg
a-126.jpg
a-123.jpg
a-123.jpg
a-124.jpg
a-124.jpg
a-125.jpg
a-125.jpg
a-138.jpg
a-138.jpg
a-139.jpg
a-139.jpg
a-134.jpg
a-134.jpg
a-132.jpg
a-132.jpg
a-129.jpg
a-129.jpg
a-128.jpg
a-128.jpg
a-150.jpg
a-150.jpg
a-165.jpg
a-165.jpg
a-163.jpg
a-163.jpg
a-149.jpg
a-149.jpg
a-146.jpg
a-146.jpg
a-162.jpg
a-162.jpg
a-160.jpg
a-160.jpg
a-16.jpg
a-16.jpg
a-142.jpg
a-142.jpg
a-141.jpg
a-141.jpg
a-156.jpg
a-156.jpg
a-153.jpg
a-153.jpg
a-140.jpg
a-140.jpg
a-14.jpg
a-14.jpg
a-151.jpg
a-151.jpg
a-188.jpg
a-188.jpg
a-168.jpg
a-168.jpg
a-209.jpg
a-209.jpg
a-227.jpg
a-227.jpg
a-283.jpg
a-283.jpg
a-294.jpg
a-294.jpg
a-304.jpg
a-304.jpg
a-333.jpg
a-333.jpg
previous arrow
next arrow
a-114.jpg
a-10.jpg
a-100.jpg
a-101.jpg
a-11.jpg
a-120.jpg
a-126.jpg
a-123.jpg
a-124.jpg
a-125.jpg
a-138.jpg
a-139.jpg
a-134.jpg
a-132.jpg
a-129.jpg
a-128.jpg
a-150.jpg
a-165.jpg
a-163.jpg
a-149.jpg
a-146.jpg
a-162.jpg
a-160.jpg
a-16.jpg
a-142.jpg
a-141.jpg
a-156.jpg
a-153.jpg
a-140.jpg
a-14.jpg
a-151.jpg
a-188.jpg
a-168.jpg
a-209.jpg
a-227.jpg
a-283.jpg
a-294.jpg
a-304.jpg
a-333.jpg
previous arrow
next arrow

การสัมมนาทางวิชาการสมาคมช่างสำรวจ

ในส่วนภูมิภาคครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

---------------------------------------------

P1140249 copy.jpg
P1140249 copy.jpg
W:450px H:257px S:133.72 KB
P1140198 copy.jpg
P1140198 copy.jpg
W:450px H:257px S:151.25 KB
P1140240 copy.jpg
P1140240 copy.jpg
W:450px H:257px S:184.59 KB
P1140181 copy.jpg
P1140181 copy.jpg
W:450px H:257px S:156.53 KB
P1140245 copy.jpg
P1140245 copy.jpg
W:450px H:257px S:149.81 KB
P1140195 copy.jpg
P1140195 copy.jpg
W:450px H:257px S:154.94 KB
P1140178 copy.jpg
P1140178 copy.jpg
W:450px H:257px S:138.64 KB
P1140258 copy.jpg
P1140258 copy.jpg
W:450px H:257px S:127.28 KB
1_DSCN0700 copy.jpg
1_DSCN0700 copy.jpg
W:450px H:257px S:147.99 KB
P1140184 copy.jpg
P1140184 copy.jpg
W:450px H:257px S:139.14 KB